Skip links

Informații despre Companie

CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SRL este o companie de brokeraj în asigurări, înregistrată la ORC București sub Nr J40/4508/2002, Cod Unic de Înregistrare 14664874, având ca reprezentant legal pe Magdalena Galeș, în calitate de Director executiv.

Suntem autorizați de ASF și înregistrați în Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 106/2003, aspect care poate fi verificat pe site-ul autoritații www.asfromania.ro. Compania noastră nu are ca acționar un asigurator și nu deține acțiuni la niciun asigurator.

Putem fi contactați la numerele de telefon 021 311 7848, 073 059 2913, pe e-mail la adresa office@cndinsurance.ro sau la sediul nostru din București, str. Băiculești, nr.29, ap.6, sector 1, în intervalul orar 9:00-18.00.

Serviciile Companiei

Serviciile noastre constau în furnizarea de consultanță pentru încheierea contractelor de asigurare, intermediere și asistență de specialitate pe toată durata derulării acestora.

Acționam în numele dumneavoastră, în baza mandatului pe care ni-l acordați, oferindu-vă consultanță bazată pe o analiză impartială și personală. Vă reprezentăm interesele în raport cu Societățile de Asigurare, cu care avem încheiate contracte de intermediere.
Compania nostră își desfășoară activitatea prin angajați proprii, calificați profesional conform prevederilor legale.
Remunerația pentru activitatea companiei este sub formă de comision acordat de Societățile de Asigurare și inclus în prima de asigurare.
De asemenea, vă informam că nu deținem participați din capitalul niciunei societăți de asigurare-reasigurare.
Ne străduim sa oferim servicii profesionale la cel mai înalt standard și suntem deschiși să primim sugestiile clienților noștri.

Vă invităm să ne transmiteți orice sugestie sau nemulțumire privind serviciile oferite de noi, utilizând una din modalitățile de contact: email office@cndinsurance.ro sau în scris la sediul nostru social, adresa din semnătură. Vă asigurăm că vom analiza sesizarea dvs. și vom face toate demersurile pentru a vă oferi o soluție documentată în maximum 30 zile lucrătoare, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, vă vom informa prompt cu privire la stadiul solicitării dvs.

În cazul în care răspunsul nostru nu vă va mulțumi, veți putea să vă adresați Autorității de Supraveghere Financiară www.asfromania.ro sau să apelați la modalitatea de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), potrivit instrucțiunilor existente pe site-ul acestei instituții: www.salfin.ro.

Calea alternativă nu vă limitează dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Modul de comunicare

Pentru că relația noastră de colaborare să se desfășoare în condiții optime, iar informațiile și documentele să vă fie fie puse la dispoziție în modul cel mai convenabil pentru dumneavoastră, folosim două modalități de comunicare:

  • Telefonic sau pe cale electronică, la numerele de telefon și adresele de e-mail comunicate de dvs.
  • Prin poștă sau curier, la adresa de corespondență comunicată de dvs.

Dvs. vă exprimați acordul asupra ofertelor de asigurare, emiterii polițelor și a oricăror aspecte administrative prin e-mail sau telefon. Plata primelor de asigurare constituie acordul dvs. în legătură cu emiterea polițelor și acceptarea termenilor de asigurare precum și acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Avem rugămintea ca în cazul în care datele de contact pe care ni le-ați pus la dispoziție vor suferi modificări să ne informați în scris. Daca nu se întâmplă acest lucru vom fi puși în situația de a nu ne putea îndeplini obligațiile, consecința acestui fapt fiind exonerarea noastră de răspundere.

Politica cu privire la protecția datelor cu caracter personal – INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA

Acestă informare este întocmită în baza Regulamentului European nr 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și are ca scop comunicarea drepturilor pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor personale denumite în continuare „Date” de către CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, în calitate de operator independent sau operator asociat.

Esența acordulurilor de asociere încheiate o reprezintă colaborarea dintre Broker și Asigurator în vederea întocmirii de oferte de asigurare, emitere polițe, administrare polițe.

CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER va prelucra date personale constând în, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnătură, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, plătitorul, starea de sănătate a solicitantului asigurării / asiguratului, sau istoricul de daune după caz.

Scopurile prelucrării Datelor sunt generate de activitatea de intermediere în asigurări și servicii conexe și constau în următoarele:
– Scop consultanță/ofertare/emitere contract asigurări – CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER va prelucra Datele în scopul oferirii de consultanță specifică domeniului asigurărilor, obținerii ofertelor de asigurare de la societățile de asigurare partenere, emiterii contractelor de asigurare.
– Scop administrare polițe de asigurare, asistența la daune, consultanță – CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER va prelucra Datele în scopul administrării polițelor Dvs. de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs. în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat.

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz: Contractul/polița de asigurare la care persoana vizată este parte sau cererea expresă a persoanei vizate pentru a obține o ofertă de asigurare prin intermediul CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, îndeplinirea obligațiilor legale, îndeplinirea intereselor legitime în contextul desfășurării obiectului de activitate ale CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, consimțământul persoanei vizate, unde este cazul.

Datele cu caracter personal pot fi transferate către: furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare și oferirea asistenței la daune (PAID, societăți de asigurare-reasigurare din România sau din Uniunea Europeană precum și alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura), autorități de stat.

Datele vor fi stocate/arhivate de către CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER pe o perioada de 5 ani de la data emiterii ofertei/poliței de Asigurare/deschiderii dosarului de daună, sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră în cazul datelor cu caracter personal care privesc sănătatea persoanei vizate.

Va informăm ca aveți, cumulat, următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră și Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimțământul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul de a se opune prelucrării, Dreptul de a depune o plângere la Societate sau la ANSPDCP, dreptul de a vă adresa justiției.

Important: În cazul în care, în vederea încheierii unui contract de asigurare prin intermediul CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, ne transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a informa persoana respectivă în termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Punctul unic de contact pentru orice lămuriri, informații, solicitări sau exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, poate fi contactat prin următoarelor modalități:
(i) depunerea unei cereri scrise datate și semnate la adresa sediului social menționat mai sus,
(ii) la adresa de e-mail: dpo@cndinsurance.ro, sau
(iii) prin posta la adresa postala de la sediul CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER menționate mai sus.

Politica cu privire la protecția datelor cu caracter personal – CONSIMȚĂMÂNTUL

Pentru ca anumite date sunt foarte “personale” noi nu le putem prelucra decât dacă dumneavoastră vă exprimați acordul expres. Prin urmare, va fi necesar să consimțiți că sunteți de acord cu prelucrarea de către noi a datelor personale atunci când ne solicitați servicii legate de asigurări de viata, accidente, sănătate, inclusiv date privind starea de sănătate dacă este cazul.

Dacă, pe viitor, compania CND INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SRL va fi achiziționata de o terța parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activității de afaceri.